شما اینجا هستید

اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده فيزيك جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 97-1396


اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده فيزيك  جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی  97-1396

نام ونام خانوادگي

رشته  پذيرفته شده

الهه داوري دولت آبادي

حالت جامد

مريم فاضلي

حالت جامد

زهرا شاه زماني ورنوسفادراني

حالت جامد

پريسا سنگ تراش

ذرات بنيادي

محدثه خجسته خو

حالت جامد

مهسا حسيني افاراني

حالت جامد

الهه محمدباقري

فيزيك هسته اي

فاطمه سيدان قلعه

فيزيك هسته اي

محمد حسين رحيمي

ذرات بنيادي