شما اینجا هستید

اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده معدن جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 97-1396


اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده معدن  جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی  97-1396

نام ونام خانوادگي

رشته  پذيرفته شده

مهربد خشوعي اصفهاني

استخراج معدن

مسعود خليفه قلي

استخراج معدن

وحيد اميركيايي

مكانيك سنگ

احسان پورهمداني

مكانيك سنگ

محمد جواد رضاپور دهاقاني

اكتشاف معدن

رضا مهياري ده سرخي

اكتشاف نفت

مهدي شفيع

اكتشاف معدن