شما اینجا هستید

اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده مكانيك جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 97-1396


اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده مكانيك جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 97-1396

نام ونام خانوادگي

رشته  پذيرفته شده

محمد امين صفا بخش

طراحي كاربردي

سيد مصطفي حسيني

تبديل انرژي

رضا اشتهارديها

طراحي كاربردي

فرهاد بوراني كوپايي

طراحي كاربردي

عليرضا طاهرزاده فرد

طراحي كاربردي

مائده حاجي مرادي

طراحي كاربردي

نگين حبيب زاده

طراحي كاربردي

سعيد مختاري

تبديل انرژي

كامران كيانپور هفشجاني

تبديل انرژي

محمد امين تحويليان

طراحي كاربردي

كوثر تيموري

تبديل انرژي

سيده شادي حسيني

طراحي كاربردي

محمد عادل احساني

طراحي كاربردي

محمد حسين پورقاسميان

طراحي كاربردي

افروز حاجي مرادي

 

محمد مهدي عطارزاده جوزداني

 

عليرضا ماه اورپور

 

مهتاب شهرزادي