شما اینجا هستید

اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده منابع طبيعي جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 97-1396


اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده منابع طبيعي  جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی    97-1396

نام ونام خانوادگي

رشته  پذيرفته شده

آرزو سادات حسيني دهنوي

تكثير و پرورش

آرمان جليل سرقلعه

آلودگي محيط زيست

شميم انصاري

آلودگي محيط زيست

فرزانه شيراني

آمايش سرزمين

وحيد ماندني

مرتعداري

قهرمان رفيعي

مرتعداري

رضا هادي تودشكي

آبخيزداري

حسين چهار طايفه

آبخيزداري