شما اینجا هستید

اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده مواد جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 97-1396


اسامي پذيرفته شدگان قطعي دانشکده مواد جهت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسي ارشد براي سال تحصیلی 97-1396

نام ونام خانوادگي

رشته  پذيرفته شده

مرضيه ابراهيمي دشتي

شناسايي و انتخاب مواد

حسينعلي شيروي خوزاني

شناسايي وانتخاب مواد

عليرضا بنده خدا

خوردگي وحفاظت

سجاد خليلي

شناسايي و انتخاب مواد

امير كيوان رحيمي

جوشكاري

علي چلمقاني قهه

شناسايي و انتخاب مواد

بهزاد بخشي

جوشكاري

عليرضا رزاززاده

خوردگي و حفاظت

شيما توكلي دهقي

شناسايي و انتخاب مواد

امير حسين كلاه دوزان

استخراج