شما اینجا هستید

پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز كارشناسي ساير دانشگاه ها در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی 97 – 13956


            دانشگاه صنعتي اصفهان در "چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري "بر اساس مصوبه جلسه 62 مورخ10/3/95 شوراي هدايت استعداد درخشان،  جهت تكميل ظرفيت پذيرش بدون آزمون سال تحصيلي 97 -96، از بين دانش آموختگان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته سال تحصيلي 96-95  ساير دانشگاههاي دولتي در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.

 

ضرروت دارد واجدين شرايط حداکثر تا تاريخ 20/4/96 نسبت به ثبت نام از طريق سامانه گلستان اقدام نمايند.

 

ضمنا اين دانشگاه تعهدي جهت پذيرش قطعي از ثبت نام شوندگان واجد شرايط نخواهد داشت.